Beställnings- och leveransvillkor

1. Allmänna villkor

IKH.fi är en marknadsplats som drivs av Isojoen Konehalli Oy (FO-nummer 0398874-7) och där antingen Isojoen Konehalli Oy eller en auktoriserad IKH-handlare som är ett företag (nedan säljare) säljer förnödenheter. Säljarens namn och kontaktuppgifter framgår av orderbekräftelsen för respektive order.

Följande avtalsvillkor tillämpas på handelsavtalet mellan säljaren och säljarens kunder.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor på ensidigt beslut utan föregående meddelande. På beställningarna tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid beställningstidpunkten och som kunden godkänner när beställningen görs.

Säljaren ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas sådana oförutsebara händelser eller förändringar i omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll och som säljaren rimligen inte kan övervinna. Säljaren är skyldig att meddela kunden så snart som möjligt om force majeure som drabbat säljaren.

2. Kunden

Säljaren säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner (nedan konsument) och med förmyndares medgivande även till personer under 18 år (konsumenthandel) innanför Finlands gränser. förutom Åland.  Vid konsumenthandel iakttas Finlands och EU:s gällande konsumentskyddslagstiftning. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som bestämts i tvingande lagstiftning.

De uppskattade leveranstiderna har tagits fram baserat på uppgifter från importörer och tillverkare. Säljaren eller de leverantörer som säljaren använder ansvarar inte för förseningar som orsakats av oförutsebara förändringar utanför deras kontroll. Ett bindande handelsavtal träder i kraft när köparen har fått en orderbekräftelse från systemet.

Registrering
Kunden är skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter, som för konsumentkundens del inkluderar minst namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att lämna sina uppgifter registrerar kunden sig i IKH webbutikens kunddatabas vars uppgifter används enligt registerbeskrivningen. Kunden kan också beställa utan att registrera sig.

Dataskydd
Uppgifterna om webbutikens kunder sparas i ett kundregister. Uppgifterna i kundregistret används för att hantera och leverera beställningar från webbutiken samt till information i anknytning till kundrelationer. Uppgifterna används för marknadsföringsändamål om kunden vid registrering eller därefter har gett tillstånd till elektronisk marknadsföringskommunikation.
Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen: www.ikh.fi/registerbeskrivning

Kunden kan förbjuda att hans uppgifter används och hanteras för marknadsföringsändamål och kan kontrollera sina uppgifter genom att kontakta IKH. Kontakt ska tas skriftligen och skickas med underskrift till Isojoen Konehalli Oy, Keskuskatu 26, 61850 KAUHAJOKI AS.

Användning av cookies
Vi använder cookies på IKH.fi för att utveckla webbsidan och göra den ännu mer användarvänlig. Syftet med IKH.fi:s cookies är att underlätta, förbättra och snabba upp kundupplevelsen. Cookies kan också användas för att erbjuda kunderna erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En cookie är en liten textfil som IKH.fi:s server sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på IKH.fi kan kräva att man godkänner cookies för att det ska fungera. Användarens webbläsare godkänner troligen cookies i sina standardinställningar, men användaren kan också förhindra användningen av cookies via webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter att tjänsten har använts. Mer information om hur de olika webbläsarna fungerar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

3. Produkter och prislista

Priserna i prislistan inkluderar moms, men inte transportkostnader/frakt, såvida inget annat anges. Innan beställning görs meddelas kunden produktens pris inklusive transportkostnader.

Om det finns tydliga prisfel i prislistan säljs inte produkten till det tydligt lägre priset om man kan anta att kunden förstår att priset är fel.

Priserna på IKH.fi kan skilja sig från priserna i butikerna. För information om butikspriserna, kontakta butikerna.

Om priset på produkten stiger innan försändelsen behandlas skickas produkter som beställts på IKH.fi till det ursprungliga priset. Om ändringar görs i beställningen bestäms priset enligt priset vid tidpunkten för ändringen.

Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkter i ovanligt stora partier. Säljaren säljer inte sina produkter på marknadsplatsen för återförsäljning.

Produkter som har tillverkats, beställts eller bearbetats på önskemål av kunden beviljas inte ensidig annulleringsrätt. I samband med en annullering debiteras eventuella kostnader för beställningen i sin helhet köparen.

4. Betalningssätt

Svea Payments Ab (FO-nummer 2121703-0) fungerar som samarbetspartner för betalningssätten på IKH.fi. En aktuell lista över betalningssätt finns på IKH.fi på www.ikh.fi/betalningssatt

Vid betalning med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort fungerar säljaren endast som marknadsförare av produkter och tjänster och levererar dessutom produkterna till köparen. Svea Payments Ab ansvarar för transaktionsreklamationer. Svea Payments Ab fungerar som säljare vid betalning med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort och affären sker mellan kunden och Svea Payments Ab. Säljaren ansvarar för samtliga förpliktelser i samband med affären. Svea Payments Ab är också betalningsmottagare.

Svea Payments Ab
FO-nummer 2121703-0
Mechelininsgatan 1a
00180 HELSINGFORS
Telefon 09-3213300

Internetbanker:
Svea Payments Ab förverkligar betalningstjänsten vid internetbankbetalning i samarbete med finska banker och kreditinstitut. För konsumentens del fungerar tjänsten som en vanlig nätbetalning.

5. Leveransmetoder

Mer information om leveransmetoder finns på www.ikh.fi/leveransmetoder . Leveranskostnaderna varierar beroende på leveransmetod och visas i samband med beställning.

Produkter som beställs via posten skickas i regel senast nästkommande vardag efter beställningen. Leveransavgift tas inte ut för webbutikbeställningar som hämtas ut i återförsäljarens butik. Beroende på sortimentets storlek kan det vid hämtningstillfället finnas produkter som återförsäljaren inte har i sitt lager just då. Sådana produktkompletteringar levereras oftast till återförsäljaren från huvudlagret inom 1–5 vardag beroende på återförsäljarens restorderrytm, ort och transporttidtabell. IKH:s avhämtningsställe behåller försändelserna i 14 dagar från ankomsten till avhämtningsstället.

Säljaren är inte skyldig att reservera andra produkter i samma beställning åt kunden om tillgången på en produkt är dålig eller om leveransen av den försenas på grund av orsaker som inte beror på säljaren. Alternativt kan kunden godkänna efterleverans av den försenade produkten eller välja att annullera beställningen. Portokostnaderna för efterleveranser debiteras som vanligt. Produkterna i beställningen reserveras i högst sju dagar, varefter beställningen annulleras om inte kunden väljer efterleverans.

6. Returnerings-/annulleringsrätt (konsumenter)

Konsumenten har enligt konsumentskyddslagen i Finland rätt att annullera en beställning som gjorts via fjärrköp eller del av den inom 14 dagar efter att leveransen mottogs. Kunden ska meddela säljaren om annulleringen separat. Att bara skicka tillbaka varan eller låta bli att hämta ut leveransen räknas inte som en annullering. Produkten ska returneras senast 14 dagar efter att meddelandet om annullering gjorts.

I samband med annulleringen återbetalas produktens pris och ursprungliga leveranskostnader exklusive returkostnader till kunden om kunden har returnerat produkten med säljarens kundreturavtal via posten. Varan kan returneras kostnadsfritt till den återförsäljare som anges på orderbekräftelsen.

Kunden är skyldig att kontrollera innehållet i leveransen inom 14 dagar och läsa igenom produktens bruksanvisning och användningsvillkor innan den tas i bruk.

Vid returnering ska returneringsanvisningarna som medföljer leveransen iakttas. De finns även att läsa på www.ikh.fi/produktreturnering_annullering

Returnering och annullering görs lättast via funktionen E-köparens tjänster. Kunden får en länk till denna tjänst i sin betalningsbekräftelse från Betalskydd.

7. Garanti och felansvar

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiderna finns på webbsidan vid respektive produkts produktinformation.

Säljaren förbehåller sig rätten att verifiera anmälda fel på produkterna. Kostnaderna för ett obefogat servicebesök debiteras i sin helhet köparen om produkten har skickats på garantiservice helt utan orsak.

8. Reklamationer

Reklamation av respektive beställning görs hos säljaren. Kunden är skyldig att uppvisa ett köpintyg, kvitto eller annat intyg på köpplatsen och -tidpunkten i samband med returneringen eller vid reklamation av ett produktfel. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera köparen för kostnader för framletande av kvitto.

Reklamationer hanteras endast skriftligen. Reklamationer kan göras elektroniskt via funktionen E-köparens tjänster. Kunden får en länk till denna tjänst i sin betalningsbekräftelse från Betalskydd. Alternativt kan man skicka en fritt formulerad reklamation via e-post eller brev till butiken som skickade produkten. Namnet på butiken och dess kontaktuppgifter finns i följebrevet och orderbekräftelsen.

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till Konsumenttvistenämnden för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas  Konsumentrådgivning.

Kunden kan väcka talan rörande meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av detta skuldförhållande mot säljaren i tingsrätten på säljarens hemort eller i tingsrätten i den ort i Finland inom vars domkrets denne har sin hemvist. Om kunden inte har någon hemvist i Finland ska meningsskiljaktigheter behandlas i Södra Österbottens tingsrätt.

Ombudskostnader ersätts inte eftersom Konsumentvägledningen och Konsumenttvistenämnden erbjuder kostnadsfri hjälp för att lösa meningsskiljaktigheter.

×
Asiakaspalvelu
Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.